Xóa files / folders trên windows một cách nhanh nhất

Trong trường hợp cần xóa nhiều folder theo một pattern nào đó, với cấu trúc folder phức tạp, có thể dùng cách sau để xóa nhanh.

D:\Build>for /d /r . %d in (bin\release) do @if exist "%d" rd /s/q "%d"
  • Tham số bin\release : pattern của thư mục cần xóa.

  • Dấu . sau /d /r : thư mục hiện tại.

References

  1. A question on SO
Written on August 3, 2015