Cú pháp Markdown / HTML & ví dụ

Một số cú pháp cơ bản của markdown: tạo list, format chữ, chèn ảnh...

Hiển thị một danh sách

_config.yml

Format chữ

_config.yml

Tạo hyperlink

_config.yml

Tạo blockquote

_config.yml

For detail, go there

Tạo ảnh & link

_config.yml

Hiển thị sẽ là:

* Cloud hosting

* Free Cloud Server

References

  1. What's the recommended syntax for an image with a link?
  2. Mastering Markdown
Written on July 30, 2015